Giáo Xứ Phú Túc

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H. Krông Pa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Huỳnh Lê Pháp
Giáo dân: 1883
Giáo họ trực thuộc: 2

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba 5h15 Giáo họ  
18h00 Nt Chính  
     
18h00 Nt Chính  
Năm 5h15 Giáo họ  
17h00 Giáo họ  
Sáu      
18h00 Nt Chính  
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Giáo họ  
8h30 Nt Chính  
16h00 Giáo họ  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM