Giáo Xứ Ia Hrú – Phú Quang

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Hru – H. Chư Pưh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phêrô Phan Công Trường
Giáo dân: 4115
Giáo họ trực thuộc: 7giáo họ, 13 làng

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Jrai  
18h00 Nt Chính  
Ba 5h15 Jrai  
18h00 Nt Chính  
     
     
Năm 5h15 Jrai  
18h00 Nt Chính  
Sáu      
     
Bảy      
17h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  7h00 Nt Chính  
10h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(07/08/2021) KONTUM