Giáo Xứ Kon Thụp

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Làng Đak Pnan, Kon Thụp, Huyện Mang Yang
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Cha Antôn Ngô Hồng Tú SVD
Giáo dân: 750
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ

Giờ Lễ

Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú

Hai

5h00

Nt Chính

 

Ba

18h30

Nt Chính

5h00

Nt Chính

 

Năm

18h30

Nt Chính

Sáu

5h00

Nt Chính

 

Bảy

17h30

Làng Pơ Lang

Thay đổi

18h30

Nt Chính

Chúa Nhật

7h30

Nt Chính

15h00

Xã Kon Chiêng

Thay đổi

15h30

Nt Chính

17h30

Xã Đăk Trôi

Thay đổi

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(14/08/2021) KONTUM