Giáo Xứ Lệ Chí

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Bảy
Giáo dân: 3000
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính Lễ CN
Chúa Nhật  9h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(18/06/2021) KONTUM