Cha Philipphê Đề: Linh Mục Người Kon Tum Đầu Tiên Của Vùng Truyền Giáo Tây Nguyên

WGPKT(04/08/2022) KONTUM