Linh Mục Việt Nam Tiên Khởi: Những “Hạt Gạo Trên Sàng”

Hình ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Linh mục Giuse Trương Đình Hiền

 

Dành để tưởng niệm các linh mục tiên khởi thuộc Đàng Trong và Đàng Ngoài thế kỷ 17.

 

 

WGPKT(03/07/2024) KONTUM