Lời Chúa Trong Tuần I Mùa Thường Niên – Năm A

09.01.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm A – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

10.01.2023 – Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm A

11.01.2023 – Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm A

12.01.2023 – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm A

13.01.2023 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm A

14.01.2023 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm A

WGPKT(16/01/2023) KONTUM