Lời Chúa Trong Tuần III Thường Niên – Năm C

24.01.2022 – Thứ Hai Tuần III Thường Niên

Thánh Phanxicô Salêsiô, gm, tsht

25.01.2022 – Thứ Ba Tuần III Thường Niên

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

26.01.2022 – Thứ Tư Tuần III Thường Niên

Thánh Timôthê và Thánh Titô, gm

27.01.2022 – Thứ Năm Tuần III Thường Niên

28.01.2022 – Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Thánh Tôma Aquinô, lm, tsht

29.01.2022 – Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

WGPKT(23/01/2022) KONTUM