Gợi Ý Tĩnh Tâm Tuần Thánh: Đi Vào Cuộc Thương Khó Với Chúa (Ngày 3: Thứ Hai 6/4)

Youtube: Vatican News Tiếng Việt

WGPKT(07/04/2020) KONTUM