Thánh Lễ An Táng Linh Mục Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT | 17-6-2022 | Nhà Thờ Tân Sa Châu

WGPKT(18/06/2022) KONTUM