Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Xứ Kon Gung 09-09-2019

WGPKT(13/09/2019) KONTUM