Thánh Lễ Truyền Dầu, Lúc 5 Giờ 30. Thứ Tư, Ngày 13/04/2022, Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

WGPKT(14/04/2022) KONTUM