Thiệp Mời Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Tea Hnă 23.11.2022

Vào lúc 9 giờ 30, Thứ Tư ngày 23 tháng 11 năm 2022.

WGPKT(26/10/2022) KONTUM