Thông Báo: Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa (24/04/2022)

Văn Phòng TGM thông báo về Thánh Lễ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:

* Thời gian: 16g30 Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, 24.4.2022

* Địa điểm: Đài Lòng Thương Xót Chúa, Tòa Giám Mục Kon Tum.

* Do Đức Cha Aloisiô chủ tế.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Cộng Đoàn tham dự.

Văn Phòng TGM kính báo.
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(21/04/2022) KONTUM