Phong Chức Phó Tế

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận thông báo phong chức Phó Tế.

WGPKT(07/11/2019) KONTUM