Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Phú Mỹ

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp mời của Giáo Xứ Phú Mỹ, hạt Chư Prông.

WGPKT(11/11/2019) KONTUM