Thiệp Mời Phong Chức Linh Mục

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận Thiệp Mời Phong Chức Linh Mục

WGPKT(20/10/2019) KONTUM