Làm Phép Và Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Vĩnh Long Ngày 18.04.2024

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự Nghi thức Làm phép và Thánh lễ tạ ơn khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long lúc 08:00 thứ Năm ngày 18.04.2024.

 

Ban Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

Nguồn: giaophanvinhlong.net