170 Năm Thiết Lập Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (1851-2021)

WGPKT(02/06/2021) KONTUM