Cử Hành 24 Giờ Cho Chúa (Ngày 12-13/03/2021)

Tải về tại đây: Cử hành 24 giờ cho Chúa

WGPKT(06/03/2021) KONTUM