Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 45 Năm Thụ Phong Linh Mục – Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu 03/06/2020

Bài giảng của Cha Simon Bình

WGPKT(04/06/2020) KONTUM