Thụ Phong Linh Mục

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận thông báo Phong Chức Linh Mục cho 3 Thầy Phó Tế:

VPTGMLm

Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(08/10/2019) KONTUM