Thừa Sai Martial Jannin (Phước) Và Mục Vụ Truyền Thông Hình Ảnh Trên Miền Truyền Giáo Kon Tum Cách Đây Hơn Một Thế Kỷ

WGPKT(23/05/2020) KONTUM