Vang Tiếng Ca Khen Mẹ – Giáo Xứ Kon Rơbang, Giáo Phận Kon Tum

Từ nay hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc,
vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn.
(Lc 1,48-49)

 

Nguồn: daminhvn.net (31.05.2024)