Video: Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2022 Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục GP Kon TumWGPKT(26/11/2022) KONTUM