Tiếng Vọng Số 30, Tháng 06 Năm 2022

WGPKT(11/06/2022) KONTUM