Ban Caritas Thông Báo Mổ Mắt

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha miền KONTUM thông báo của Ban BAXH-Caritas Giáo Phận về việc khám, mổ mắt.

WGPKT(02/11/2019) KONTUM