Video Đức TGM Giuse Nguyễn Năng Chia Sẻ: Giới Trẻ – Truyền Giáo & Truyền Thông

 

Nguồn: Youtube TGP Sài Gòn