Giáo Xứ Ia Tô

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Tô, Huyện Ia Grai
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Jos Trần Văn Long
Giáo dân: 2500
Giáo họ trực thuộc: Sêsan 4

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ

Giờ Lễ

Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú

Hai

5h30

Ia Tô

 

Ba

18h15

Ia Tô

 

18h00

Kom Yỗ

17h00

Sêsan 4

 

18h00

Krung

Năm

18h15

Ia Tô

 

18h00

Lân

Sáu

18h15

Ia Tô

 

18h30

Del

Bảy

18h15

Ia Tô

 

17h30

Hluh

Chúa Nhật

5h30

Ia Tô

9h00

Ia Tô

16h00

Sêsan 4

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(09/06/2021) KONTUM