Giáo Xứ Măng La

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ngok Bay
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Tađêô Nguyễn Ái Quốc
Giáo dân: 8000
Giáo họ trực thuộc: 7

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h00 Kon Hơngo  
Ba 5h00 Nt Chính  
18h00 Kơ Năng  
5h00 Nt Chính  
18h00 Kroong  
Năm 5h00 Kroong  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h00 Đăk Rơde  
Bảy 5h00 Plei Klech  
17h00 Kroong  
19h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
7h00 Kroong  
9h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(09/06/2021) KONTUM