Giáo Xứ Thanh Bình

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Bình Giáo
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ:
Giáo dân:
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
6h00 Nt Chính  
8h00 Nt Chính Lễ cho Dân tộc
14h00 Nt Chính Lễ cho Thiếu nhi

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(09/06/2021) KONTUM