Giáo Xứ Mỹ Thạch

Địa Chỉ

Đường: 365 Hùng Vương
Thành phố: Huyện Chư sê

Phường/xã:
Thị trấn Chư sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh
Giáo dân: 2.742
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM