Giáo Xứ Phú Mỹ

Địa Chỉ

Đường:                         Phường/xã: xã Ia Băng, H. Chư Prông
Thành phố:                 Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Bartôlômêô Nguyễn Đình Phưóc, CSsR
Giáo dân: 2.479 

Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua vũ trụ
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
     
     
     
Năm      
     
Sáu      
     
Bảy      
     
Chúa Nhật      
     
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM