Giáo Xứ La Sơn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Băng – Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Dương
Giáo dân: 3000
Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM