Giáo Xứ Rờ Kơi

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Làng Kram, xã Rờ Kơi – H. Sa Thầy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Luca Nguyễn Văn Mạnh
Giáo dân: 2100
Giáo họ trực thuộc: 3

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Kram  
5h00 Gia Xiêng  
Ba 5h00 Kram  
5h00 Đăk Rơđe  
5h00 Kram  
5h00 Khuk Long  
Năm 5h00 Gia Xiêng và Kram  
19h00 Kram Lễ thiếu nhi
Sáu 5h00 Đăk Rơđe và Kram  
19h00 Kram Chầu
Bảy 5h00 Khuk Long và Kram  
19h00 Kram Lễ CN
Chúa Nhật  5h30 Kram  
7h30 Kram Thiếu nhi
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(27/09/2021) KONTUM