Thông Báo: Thánh Lễ Giỗ 1 Năm Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Nguồn: Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

WGPKT(29/01/2023) KONTUM