13.01.2022 – Thứ Năm Thánh Hilariô, Giám Mục, Tsht

Thánh Hilariô, Giám Mục, Tsht

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11

“Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại gần nơi gọi là Tảng Đá Phù Hộ, còn người Philitinh đóng quân tại Aphê và giàn trận đánh dân Israel. Vừa giáp trận, dân Israel đã phải rút lui trốn khỏi quân Philitinh; và trong trận đó có khoảng bốn ngàn binh sĩ bị giết rải rác khắp đồng ruộng. Khi tàn quân trở về trại, các kỳ lão Israel nói rằng: “Tại sao hôm nay Thiên Chúa sát hại chúng ta trước mặt quân Philitinh? Chúng ta hãy đem hòm bia Thiên Chúa từ Silô đến giữa chúng ta, để cứu chúng ta khỏi tay quân thù”. Rồi dân chúng phái người đến Silô đem hòm bia Thiên Chúa các đạo binh ngự trên các vệ binh thần (tới). Hai con Hêli là Ophni và Phinê cùng đi theo hòm bia Thiên Chúa. Và khi hòm bia Thiên Chúa đến trại, toàn dân Israel lớn tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Quân Philitinh nghe tiếng hoan hô, liền hỏi nhau rằng: “Tại sao trong trại quân Do-thái có tiếng hò la vang dậy?” Khi biết là hòm bia Thiên Chúa đã đến giữa trại, quân Philitinh sợ hãi và nói: “Thiên Chúa đã ngự đến trại quân địch”. Rồi chúng kêu than rằng: “Vô phúc cho chúng ta, mấy bữa nay đâu có tiếng hò la như vậy. Thật vô phúc cho chúng ta. Ai sẽ cứu chúng ta thoát khởi tay những vị thần minh cao siêu đó? Đây là những thần minh đã giáng biết bao tai hoạ trên những người Ai-cập nơi hoang địa. Hỡi người Philitinh, hãy can đảm và hiên ngang, đừng chịu làm nô lệ dân Do-thái như chúng đã làm nô lệ chúng ta. Hãy can đảm mà chiến đấu”. Vậy người Philitinh giao chiến, và dân Israel bị bại trận, và mạnh ai nấy chạy về trại mình. Và thật là một đại hoạ, bên Israel có đến ba mươi ngàn bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa cũng bị chiếm đoạt. Cả hai con Hêli là Ophni và Phinê cũng tử trận.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 1, 40-45

“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                        Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Khi ấy, có một người mắc bệnh phong đến gặp   Đức Giêsu, anh quỳ gối van xin: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được khỏi bệnh.
Chúa Giêsu nói: Tôi muốn, anh hãy khỏi bệnh”
(Mc 1, 40-45)

   1/ Quỳ gối là cử chỉ của lòng tin tưởng tôn thờ.

   2/ Thái độ của người bệnh phong là thái độ rất khiêm tốn, hạ mình trước Thiên Chúa.

   3/ Lời xin của anh rất đúng ý Chúa, rất đẹp lòng Chúa, tuyệt đối vâng theo ý Chúa.

   Tương tự lời cầu của Chúa Giêsu: “Lạy Cha! Nếu có thể được (nếu Cha muốn) thì xin cất chén đắng này khỏi Con nhưng theo ý Cha, đừng theo ý Con”.

   Bài học:

   1/ Đến với Chúa phải có lòng sám hối khiêm nhường. (vào nhà thờ, nếu có bàn quỳ, việc đầu tiên là quỳ gối tôn thờ, tập trung tư tưởng…)

   2/ Cầu xin bất cứ điều gì, trước hết hãy nói: “nếu đẹp lòng Chúa hoặc nếu Chúa muốn, nếu Chúa thấy ích lợi cho con” thì xin ban cho con. Tránh thái độ “đòi Chúa phải ban ơn” có khi so sánh với người này người nọ rồi trách móc Chúa… Đó là thái độ của những kẻ kém lòng tin.

***********

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)   

WGPKT(09/01/2022) KONTUM