24/9/2021 – Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

BÀI ÐỌC I: Kg 2, 1b-10

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”.

Bài trích sách Tiên tri Khác-gai.

Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai mà phán rằng: “Ngươi hãy nói với Giorôbabel, con trai tướng lãnh Giuđa, là Saluthiel, nói với Giosua, con trai thượng tế Giosêđec, và với những kẻ sống sót lại trong dân rằng: “Ai trong các ngươi là kẻ sống sót lại đã nhìn thấy vinh quang thuở xưa của đền thờ này: và giờ đây các ngươi xem thấy nó thế nào? Chớ thì nó chẳng là không trước mắt các ngươi sao? Và Chúa lại phán: Hỡi Giorôbabel, giờ đây hãy can đảm. Hỡi Giosua, con trai thượng tế Giosêđêc, hãy can đảm; và toàn dân trên lãnh thổ, hãy can đảm, đây Chúa các đạo binh phán: Các ngươi hãy khởi công, vì Ta ở cùng các ngươi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Có lời Ta đã giao ước với các ngươi, khi các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, là thần linh Ta sẽ ở giữa các ngươi, nên các ngươi đừng sợ”. Vì Chúa các đạo binh phán như thế này: “Còn ít lâu nữa, Ta sẽ khiến trời đất, biển khơi và đất cạn chuyển động. Ta cũng sẽ khiến mọi dân tộc chuyển động; và Ðấng mọi dân tộc trông đợi sẽ đến: Ta sẽ làm cho đền thờ đầy vinh quang, Chúa các đạo binh phán như vậy. Vàng bạc đều là của Ta, Chúa các đạo binh phán như vậy. Vinh quang đền thờ sau hết này sẽ cao trọng hơn vinh quang đền thờ trước, Chúa các đạo binh phán như vậy: trong nơi này, Ta sẽ ban hoà bình, Chúa các đạo binh phán như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 42, 1. 2. 3. 4

Ðáp: Hãy cậy trông Ðức Chúa Trời, vì con còn ca tụng Chúa, Ðấng cứu thể diện và là Thiên Chúa của con (c. 5bc).

1) Xin Chúa minh xét cho con, ôi Thiên Chúa, xin bênh vực quyền lợi con đối nghịch với dân vô đạo, xin cứu con khỏi tay người độc ác, điêu gian!

2) Vì lạy Chúa, Chúa là sức mạnh con, cớ chi Chúa bỏ con? Cớ chi con phải sống ngậm ngùi vì bị quân thù áp bức?

3) Xin chiếu giãi quang minh và chân thật của Chúa, để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài.

4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca ngợi Chúa, ôi Thiên Chúa, Thiên Chúa của con.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia Alleluia – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 9, 18-22

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Phêrô tuyên xưng đức tin: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa.

Trước khi đặt câu hỏi: Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Chúa Giêsu đã cầu nguyện một mình. Thánh Luca cho thấy việc cầu nguyện của Chúa Giêsu liên quan đến việc tuyên xưng Đức Tin của Phêrô và các môn đệ. Thường trước mọi biến cố quan trọng, Chúa Giêsu đều cầu nguyện với Chúa Cha: trước khi đi rao giảng, Chúa đã ăn chay cầu nguyện 40 ngày trong sa mạc; trước khi chọn các Tông Đồ, Chúa cũng đã cầu nguyện suốt đêm.

Việc Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa là một bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp trần thế của Chúa Giêsu. Trong lúc dân chúng cứ tiếp tục quan niệm sai lầm về Chúa Giêsu và về sứ mạng của người, thì lần đầu tiên các môn đệ đã minh nhiên nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, theo đúng nghĩa của danh xưng nầy. Với việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đi trước việc tuyên xưng Đức Tin của Phêrô cho thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha mặc khải cho Phêrô và các Tông Đồ nhận ra Ngài là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy: Đức Tin là một ơn của Thiên Chúa ban cho con người.

Đời sống cầu nguyện vì thế rất cần thiết nếu ta muốn nhận ra Đức Ki tô trong cuộc sống của chúng ta

WGPKT(19/09/2021) KONTUM