25.03.2023 – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay – Lễ Truyền Tin

Bài đọc 1: Is 7,10-14 ; 8,10

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en
810nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Đáp ca: Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

11Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

Bài đọc 2: Hr 10,4-10

Sách Thánh đã chép về con : Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Tung hô Tin Mừng:Ga 1,14ab

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người.

Tin Mừng:Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm : Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

Lễ Truyền Tin tôn kính mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nhập thể trong cung lòng Đức trinh nữ Maria và cũng là lễ kính Đức Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. 

Như thế mầu nhiệm cứu chuộc khởi sự cách cụ thể đi vào lịch sử nhân loại, được thể hiện qua biến cố truyền tin (Bài Tin mừng. Lc 1, 26-38 ), nghĩa là những lời sấm của các tiên tri trong Cựu ước nói về đấng Cứu chuộc, đấng Mêsia, đấng Cứu tinh được tiên tri Isaia loan báo từ sáu trăm năm trước: “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmnuen”  “nghĩa làThiên Chúa ở cùng chúng ta” (Bài Đọc 1. Is 7,14)  nay đã thành hiện thực trong hoạt cảnh truyền tin.  “Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.  Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (câu 30-31, Tin Mừng Lc 26-38).  Thiên Chúa thực hiện điều người đã hứa với dân Ítraen.  Biến cố trọng đại long trời lở đất và vô tiền khoáng hậu này được ví như vầng hồng báo hiệu bình minh cứu độ đã tỏ rạng.  

Mừng mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, lễ Truyền tin đồng thời báo tin vui Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa, một thiên chức cao trọng, tuy nhiên Đức mẹ mang thai Đức Giêsu do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, cho nên Đức Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con của Đức trinh nữ Maria.  Và  Đức Maria vừa là mẹ Đức Giêsu và cũng là mẹ Thiên Chúa.  Biến cố truyền tin còn cho thấy sự đam mê của nhân loại vắng mặt trong việc thụ thai sinh ra Đức Giêsu, việc nầy được thực hiện do quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Như vậy cũng là lý chứng vững chắc về tín điều Mẹ đồng trinh.

Lễ Truyền tin nhắc lại lời “Xin vâng” của Đức Maria trong hoạt cảnh truyền tin : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”  ( Lc 1, 38).  Lời xin vâng của Đức Maria nhắc lại lời xin vâng cứu rỗi của Ngôi lời nhập thể: “Chúa chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.  Bấy giờ con mới thưa: lạy Thiên Chúa này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con” (Bài Đọc 2. Dt 10, 7; Tv 39, 8-9).  Giây phút long trọng Ngôi lời xuống thế làm người trong lòng Đức Maria là sự kết hợp bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính nơi con người Đức Giêsu.  Sự kiện duy nhất nầy có một không hai trong nhân loại đưa đến tín điều Chúa Giêsu có hai bản thể.

Lời “Fiat” (Xin vâng) của Đức Maria đặt Mẹ trong sự khiêm tốn tùng phục thánh ý Thiên Chúa, hợp tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc.  Mẹ là Evà Mới thế chỗ cho Evà Xưa xuẩn động bất tuân lệnh Thiên Chúa, làm theo ý riêng mình, kéo xuống trên con cái loài người án phạt tội nguyên tổ.  Evà Mới đã mang đến cho nhân loại người Con yêu dấu của Thiên Chúa, Người là Phúc bình an cho nhân loại. 

Một chi tiết đáng lưu ý: từ 25 tháng 3 đến 25 tháng 12 là tròn 9 tháng, thời gian cưu mang của người mẹ trước khi sinh con, thời gian người con sống bằng sự sống trực tiếp của người mẹ, sự gắn bó mật thiết giữa mẹ và con.  Hình ảnh cho chúng ta hiểu rằng Đức Maria là hòm bia Thiên Chúa và là nhà Tạm nơi Thiên Chúa ngự trị giữa con cái loài người.  Một khi Đức Maria mang thai Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ không giữ khư khư cho một mình Mẹ, nhưng Mẹ đem Chúa đến cho người chị họ là bà Elisabét.  Mẹ lên đường, Mẹ thăm viếng, Mẹ cứu giúp, Mẹ chia sẻ cảnh đời với  người chị họ của mình.

Sự sùng kính mầu nhiện Nhập Thể.  Trước đây, mỗi ngày giáo dân nguyện kinh 3 lần để kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể, chuông nhà thờ đổ 3 lần gọi là ‘chuông nhịp một’, mọi người ngừng lao động quỳ gối làm dấu thánh gia và đọc kinh Truyền Tin.  Lễ Truyền tin nhắc lại sự hợp tác của nhân loại trong công cuộc cứu thế, Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nhưng chính Mẹ cũng nhận được ơn cứu chuộc từ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra trên thập giá, thân phận của Mẹ là “nữ tỳ của Thiên Chúa” cần được ơn cứu độ. 

Trong phụng vụ Kitô giáo Đức Maria chiếm địa vị độc tôn, Mẹ được biệt kính vượt cao hơn các thánh, và Đức Mẹ được tôn kính qua niên lịch phụng vụ, có thể nói không có tháng nào mà không có thánh lễ mừng kính Đức Mẹ.  Lễ Truyền tin tưởng chừng đơn giản nhưng lại hàm chứa các mầu nhiệm căn bản về cứu chuộc học, về Kitô học, về Thánh mẫu học, về truyền giáo học. 

Lạy Mẹ Maria con cảm tạ và ca tụng Mẹ vì đã thưa “Xin vâng” cộng tác tích cực vào công trình cứu độ thế giới, xin ban cho con can đảm  thưa xin vâng như Mẹ. Amen

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ: CGKPV 

WGPKT(23/03/2023) KONTUM