Lời Chúa Trong Tuần XVIII Thường Niên – Năm C

01.8.2022 – Thứ Hai XVIII Thường Niên

Thánh Anphong Maria Ligôri, gm, tsht, lễ nhớ

02.8.2022 – Thứ Ba XVIII Thường Niên

Thánh Êsêbiô, gm Vẽenlêsi;  Thánh Phêrô Julianô Êma, lm, Sáng lập dòng Thánh Thể, Dòng Nữ Tỳ thánh Thể

03.8.2022 – Thứ Tư XVIII Thường Niên

04.8.2022 – Thứ Năm XVIII Thường Niên

Gioan Maria Vianney, lm. lễ nhớ

05.8.2022 – Thứ Sáu XVIII Thường Niên

Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria

06.8.2022 – Thứ Bảy XVIII Thường Niên

         Chúa Giêsu Hiển Dung

WGPKT(31/07/2022) KONTUM