Lời Chúa Trong Tuần XXXIII Thường Niên – Năm C

14.11.2022 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên

          Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ

15.11.2022 Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên 

16.11.2022 – Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên

17.11.2022 – Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên 

Thánh Êlisabet Hungari            

18.11.2022 – Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên

Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô

19.11.2022 – Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên


WGPKT(21/11/2022) KONTUM