Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ Võ Lâm (1962 – 2022)

WGPKT(21/11/2022) KONTUM