Kỷ Yếu 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ La Sơn (1922 – 2022)

WGPKT(23/11/2022) KONTUM