Bài Huấn Từ Của ĐGM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị _ ĐẠI HỘI THÁNH NHẠC LẦN THỨ 49

WGPKT(20/10/2022) KONTUM