Các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Chuẩn Bị Hội Nghị Toàn Thể 2022

Vatican News Tiếng Việt
WGPKT(20/11/2021) KONTUM