Hiệp Hành Hội Ý

1. Hiệp hành hội ý về chủ đề Con người

2. Hiệp hành hội ý về chủ đề Giáo hội

3. Hiệp hành hội ý về chủ đề Môi trường thế giới

4. Hiệp hành: Lắng nghe và phân đình

5. Hiệp hành: Trở ngại và giải pháp

6. Hiệp hành: Tưởng như không có hồi kết

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min) – Tiến sĩ Mục vụ
Nguồn: tgpsaigon.net
WGPKT(23/06/2022) KONTUM