Thánh Lễ Tạ Ơn 3 Năm Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Plei Jơdrập

WGPKT(23/06/2022) KONTUM