Thánh Lễ An Táng Cha Gioan B. Nguyễn Văn Phán CSsR 6h00 13/01/2020

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Youtube

WGPKT(13/01/2020) KONTUM