Thánh Lễ – Chúa Nhật XIX Thường Niên | Lúc 17h30 – 09/08/2020

WGPKT(09/08/2020) KONTUM