Thánh Lễ – Chúa Nhật XIX Thường Niên| lúc 9h30 – 09/08/2020, Lễ tiếng J’rai

WGPKT(09/08/2020) KONTUM